Peppa Pig: Chloe’s Puppet Show

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 29 giây.
Mô tả
Peppa and her family set out to visit Uncle Pig, Auntie Pig and their daughter Chloe.
Từ được đề xuất
to arrive - xảy đến
be about to - sắp sửa
completely - ghép thành bộ
a cousin - anh em họ
delicious - thơm ngon
to expect - chờ đợi
fall asleep - ngũ gục
fantastic - dị thường
to forget - quên
fun - nói chơi
to happen - đến
to hear - nghe
hurray - tiếng cổ vỏ
in every way - trong mỗi cách
in front of - ở đằng trước
loudly - huyên náo
lunch - bữa ăn qua loa
pointy - nhọn
puppet - hình múa rối
puppet show - kịch múa rối
ready - chuẩn bị việc gì
scary - ghê sợ
see you later - hẹn gặp lại
to snore - ngáy khi ngũ
to start - bắt đầu
a tummy - bụng
to visit - sự đi thăm
to wait - đợi
would like - muốn