4:29
Đã đăng 14 Tháng 3 2016
Peppa Pig: Daddy Gets Fit

Peppa Pig: Daddy Gets Fit

hoặc
продолжительность: 4:29
Posted on 14 Tháng 3 2016
Mô tả
Daddy Pig decided to do some physical training and shape up.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
at least - ít nhứt
at the same time - cùng một lúc
be away - tránh xa
to bend - căng ra
a bicycle - xe đạp
to cheat - ăn gian
to cycle - đi bằng xe đạp
exercise - bài tập
get fit - trở nên vừa vặn
hard work - công việc khó khăn
a hill - chổ đất đùn lên
impossible - khó làm được
make sure - bảo đảm
naughty - hung ác
noisy - đứa bé nghịch ngợm
to overdo - bắt làm thái quá
to pretend - giả cách
to push - xô
to ride - đi chơi
slow down - làm chậm lại
to stretch - căng ra
strong - ánh sáng chói
a toe - chân tường
to touch - cảm kích
to worry - lo