4:29
Đã đăng 29 Tháng 9 2014
Peppa Pig: Pancakes

Peppa Pig: Pancakes

hoặc
продолжительность: 4:29
Posted on 29 Tháng 9 2014
Mô tả
In this episode of the funny animated film about Peppa Pig, we will watch the cheerful piggies cook pancakes.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
to add - gia tăng
batter - bột nhồi
a bowl - bát
chance - cơ hội
to cook - chín
to drop - rơi
to flip - đánh nhẹ
grumpy - hay quạu
to leave - ly khai
to plan - lấy bản đồ
to pour - đổ vào
to reach - đưa ra
shame - điều hổ thẹn
a stir - sự chuyển động
syrup - xirô