Peppa Pig: The Eye Test

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 11 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 29 giây.
Mô tả
Today Peppa and George play with Pedro Pony. Pedro wears spectacles prescribed by an optometrist. And since Pedro's dad is an optometrist, Pedro knows everything about vision and eyes. A quick check shows that Peppa needs spectacles, too. Or should she see Pedro's dad first?
Từ được đề xuất
a chart - bản đồ
to check - do dự
to choose - chọn
clearly - thông suốt
eye test - kiểm tra mắt
eyesight - nhìn
fantastic - dị thường
funny - buồn cười
glasses - cái lúp
hope - mong
I suppose - tôi giả sử
interesting - hấp dẫn
to lose - thua
muddy - ánh sáng lờ mờ
no one - không ai
perfect - hòa âm
proper - riêng
a puddle - ao nhỏ
put on - dọ đồ lên
sit down - ngồi xuống
to slip - đẩy cửa
sunglasses - kính mát
test - thí nghiệm
what about - Thế còn