4:29
Đã đăng 22 Tháng 11 2017
Peppa Pig: The Eye Test

Peppa Pig: The Eye Test

hoặc
продолжительность: 4:29
Posted on 22 Tháng 11 2017
Mô tả
Today Peppa and George play with Pedro Pony. Pedro wears spectacles prescribed by an optometrist. And since Pedro's dad is an optometrist, Pedro knows everything about vision and eyes. A quick check shows that Peppa needs spectacles, too. Or should she see Pedro's dad first?
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
a chart - bản đồ
to check - do dự
to choose - chọn
clearly - thông suốt
eye test - kiểm tra mắt
eyesight - nhìn
fantastic - dị thường
funny - buồn cười
glasses - cái lúp
hope - mong
I suppose - tôi giả sử
interesting - hấp dẫn
to lose - thua
muddy - ánh sáng lờ mờ
no one - không ai
perfect - hòa âm
proper - riêng
a puddle - ao nhỏ
put on - dọ đồ lên
sit down - ngồi xuống
to slip - đẩy cửa
sunglasses - kính mát
test - thí nghiệm
what about - Thế còn