2:3
Đã đăng 1 Tháng 2 2015
Song about pets

Song about pets

hoặc
продолжительность: 2:3
Posted on 1 Tháng 2 2015
Mô tả
This is a funny and simple children's song about pets.
Từ được đề xuất
a bird - chim
a cat - con khăng
a dog - bám lấy vật khác
fish - cá
a lion - người tài ba
meow - meo
mouse - chuột
a pet - cơn
a roar - tiếng ầm ầm
a squeak - tiếng kêu của chuột
to tweet - kêu riu ríu
a woof - chỉ dệt tréo vào

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English