1:33
Đã đăng 3 Tháng 8 2015
Pharrell Williams’ address to the world leaders

Pharrell Williams’ address to the world leaders

hoặc
продолжительность: 1:33
Posted on 3 Tháng 8 2015
Mô tả
The well-known American musician and producer Pharrell Williams addressed the world leaders asking them to pay attention to the issues of global warming and unemployment.
Từ được đề xuất
an agenda - chương trình nghị sự
bring together - gom lại
a continent - đại lục
count on - đếm vào
a deal - cây tùng
an employer - người dùng
existence - còn lại
generation - sự sanh ra
government - chính phủ
green - xanh
make a difference - tạo nên sự khác biệt
make sure - bảo đảm
opportunity - dịp tốt
passionate - dể giận
a planet - hành tinh
skill - kỳ xảo
to stage - đem diển hát
sustainable - bền vững
to threaten - dọa nạt
unique - chỉ có một

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип