Programming language

bộ sưu tập: Công nghệ
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 7 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 41 giây.
Mô tả
This is a short video that talks about programming languages and communication between computers and other devices. Speech is quite clear and intelligible in the video.
Từ được đề xuất
essential - cần thiết
precise - câu nệ