1:9
Đã đăng 2 Tháng 6 2017
How to slice a pepper

How to slice a pepper

hoặc
продолжительность: 1:9
Posted on 2 Tháng 6 2017
Mô tả
Gordon James Ramsay is a famous British chef. His restaurants have been awarded 16 Michelin stars. He is also a popular host of the British TV programmes The F-Word, Ramsay’s Kitchen Nightmares and Hell's Kitchen, as well as their American TV twins. In this short video, Gordon will share a secret on how to slice a bell pepper correctly, quickly and without any fuss.
Từ được đề xuất
all over - trên hết
amazing - kinh ngạc
basically - thuộc về diêm cơ
board - đường tàu chạy vát
crunchy - dòn
to discard - đồ vật bỏ qua một bên
faff around - faff xung quanh
firm - chắc chắn
to flatten - giẹp lại
flavor - hương thơm
to identify - khám phá
importantly - quan trọng
in sight - minh mẩn
just as - giống như
a knife - dao
to lift - tăng lên
look for - tìm kiếm
more importantly - quan trọng hơn
raw - chưa thạo
skin - da
smooth - bằng phẳng
a stalk - bước đi chậm rải
texture - cách cấu tạo
a wrinkle - gồ ghề