How to offer help in a polite way

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 4 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 38 giây.
Mô tả
In this video Rebecca will talk about how to offer help in a polite way, as well as how to accept or reject someone's help politely.
Từ được đề xuất
to decline - suy vong
to manage - trông nom
to match - bì với
to offer - biếu
polite - có học thức
to refuse - bác bỏ lời yêu cầu
to respond - chịu trách nhiệm
response - bài thánh ca trong lê mi sa
a suitcase - va li