3:38
Đã đăng 12 Tháng 4 2014
How to offer help in a polite way

How to offer help in a polite way

hoặc
продолжительность: 3:38
Posted on 12 Tháng 4 2014
Mô tả
In this video Rebecca will talk about how to offer help in a polite way, as well as how to accept or reject someone's help politely.
рубрики:
EngVid
Từ được đề xuất
to decline - suy vong
to manage - trông nom
to match - bì với
to offer - biếu
polite - có học thức
to refuse - bác bỏ lời yêu cầu
to respond - chịu trách nhiệm
response - bài thánh ca trong lê mi sa
a suitcase - va li