5:26
Đã đăng 14 Tháng 11 2014
Vocabulary related to Work
(part 1)

Vocabulary related to Work
(part 1)

hoặc
продолжительность: 5:26
Posted on 14 Tháng 11 2014
Mô tả
In this video lesson, Rebecca tells about words related to career, professional activity, job search and so on.
рубрики:
EngVid
Từ được đề xuất
an ad - quảng cáo
an applicant - người đưa đơn
to apply - cầu cứu
an arrow - chóp nhọn
a branch - chi hội
a department - ban
divided - phân ra
a division - phân công
an employee - công nhân
employment - chỗ làm
to hire - mướn người ở
interview - buổi phỏng vấn
placed - đặt hàng
to promote - gây rối loạn
a raise - sự lên lương
to refer - xem
to retrain - đào tạo lại
to seek - kiếm
to submit - đệ trình
to transfer - chuyển nhượng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English