1:29
Đã đăng 14 Tháng 2 2015
Valentine’s Day recipe

Valentine’s Day recipe

hoặc
продолжительность: 1:29
Posted on 14 Tháng 2 2015
Mô tả
Gemma Stafford, a professional chef from Ireland, shares her recipe for a special Valentine's Day ice cream.
Từ được đề xuất
to complement - bổ thể
a frosting - đóng đinh vào móng ngựa
intact - còn nguyên
a load - điều lo lắng
overnight - qua đêm
preferably - đạng chuộng
a richness - sự giàu sang
to ripple - chải sợi gai rời khỏi hột
to scoop - xúc bằng cái xuổng
a swirl - vật bị cuốn đi
a velvet - lớp lông mướt trên sừng nai
to whisk - đi mau như chớp

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип