Câu đố về bàn là khổng lồ

bộ sưu tập: Ted-Ed, Câu đố, Toán học
Сложность:
Đã đăng 2 Tháng 3 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 47 giây.
Từ được đề xuất
come to life - đi vào cuộc sống
dinner party - yến tiệc
end up - kết thúc
failure - không công bình
fancy - có sắc đốm đốm
a giant - cây to
in total - Tổng cộng
iron - ủi
look one's best - nhìn tốt nhất
main course - món chính
to manage - trông nom
a match - chỉ vật xứng với nhau
no matter - không vấn đề
order - ngay
a pile - lông tơ
possibility - tình trạng
possible - có lẻ được
rely on - dựa vào
remaining - còn lại
to repeat - đọc thuộc lòng
separate - không dính mhau
a set - bọn
set aside - để qua một bên
a solution - cách giải quyết
to throw - quăng