So You Wanna Be Rock’n’roll Star
(New Headway)

bộ sưu tập: New Headway
Сложность:
Đã đăng 26 Tháng 8 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 8 Phút. 27 giây.
Mô tả
A new episode of the educational series "New Headway" where Matt's band is organizing an audition to find a new singer, David is helping him out by giving legal advice, and Jane is trying to start a new life and sort out her feelings for Bill.
Từ được đề xuất
all over the world - trên toàn thế giới
be crazy about - bị điên về
be lost - bị mất
brilliant - kim cương có nhiều mặt
could do with - có thể làm với
do someone a favour - làm một người nào đó một ân huệ
fit - có thể
for commercial purposes - vì mục đích thương mại
a gig - cây chỉa để đâm cá
hang on - treo lên
have no idea - không biết
hopeless - bịnh không thể chửa được
hourly rate - tỷ lệ hàng giờ
job interview - phỏng vấn xin việc
keep one's feet on the ground - giữ chân trên mặt đất
legal advice - tư vấn pháp lý
lend - cho vay
make someone nervous - làm cho ai đó lo lắng
mate - phu thê
obvious - minh bạch
rehearsal - câu chuyện kể lại
send to prison - gửi đến nhà tù
sing along - hát theo
slow down - làm chậm lại
split up - phân ra
take a step back - lùi lại một bước
to weep - chảy nước mắt
what about - Thế còn