1:55
Đã đăng 2 Tháng 12 2015
Rural Olympics in India

Rural Olympics in India

hoặc
продолжительность: 1:55
Posted on 2 Tháng 12 2015
Mô tả
In the small Indian village of Kila Raipur in the state of Punjab, the Rural Olympics are held. The participants here take part in bullock cart racing, tug of war, tractor racing and other weird competitions.
Từ được đề xuất
acrobatics - nghề leo dây
annually - tác phẫm xuất bản hàng năm
apparently - sự minh bạch
to attempt - thử
to attract - kéo lại
bizarre - kỳ dị
burly - lực lưởng
check out - đang trả phòng
a contest - chiến đấu
craziness - điên cuồng
a diaspora - người di cư
entertainment - vui chơi
to enthrall - say mê
to entice - dụ dỗ
an event - biến cố
an extension - bổ sung từ
feudal - chế độ phong kiến
for one - cho một
get set - được thiết lập
head over - đi qua
mental - thuộc về cằm
miss out - bỏ lỡ
to nurture - dạy dỗ
an owner - chủ hảng buôn
predominantly - chủ yếu
prime - ban sơ
rural - thuộc về nhà quê
a warning - lời báo trước
weird - kỳ dị

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип