1:38
Đã đăng 18 Tháng 12 2015
Treasure of a sunken ship

Treasure of a sunken ship

hoặc
продолжительность: 1:38
Posted on 18 Tháng 12 2015
Mô tả
On the coast of the Colombian city of Cartagena, the wreckage of a Spanish galleon that sank more than 300 years ago was found.
рубрики:
Đại dương
Từ được đề xuất
archaeological - cổ tích học
to belong - thuộc về
buried - chôn
a cannon - hàm thiếc ngựa
to contain - bao hàm
to correspond - đối nhau
to discover - để thấy
dry land - đất khô
an emerald - ngọc bích
to ensure - bền vững
to explain - giải thích
a gulf - hang sâu
legal - chánh thức
navy - hải quân
precious - quí
to preserve - giử cho khỏi tan ra
previously - gấp
proceeds - cư xử
properly - riêng
to reveal - phát giác
salvage - người được cứu khỏi
scientific - kiến thức
a shipwreck - sự chìm tàu
a subject - công dân
wreckage - sự chìm tàu