Wearing slippers at school: new way to to improve grades

bộ sưu tập: Great Big Story
Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 2 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 24 giây.
Mô tả
In one of the schools in the UK students are allowed to take classes in slippers. Studies show that it improves the atmosphere and the development of concentration. The results are so good that perhaps in the near future slippers will become part of the school uniform.
Từ được đề xuất
activity - phạm vi hoạt động
to allow - chuẫn hứa
apparently - sự minh bạch
to base - căn cứ vào
be likely to - có khả năng
to behave - cư xữ
benefit - lợi ích
a bid - sự bỏ thầu
bullying - ngược đải
calm - trấn tỉnh
change - đổi
to choose - chọn
come in - vô đi
compulsory - bắt buộc
to cover - che
environment - cảnh chung quanh
a fixture - bộ phận bất động
a grade - bực
to improve - làm cho hoàn hảo
lunchtime - giờ ăn trưa
make an impact - tạo ảnh hưởng
to notice - chú ý đến
an option - quyền tự do chọn lựa
permanent - luôn luôn
quietly - làm yên lòng
to reduce - gầy mòn
sensibly - hợp lý
a slipper - giày băng túp
to spot - làm chấm vật gì
straight - ngay
a switch - cây roi