1:21
Đã đăng 13 Tháng 11 2018
Sesame Street: Anna Kendrick & Elmo — Absorb

Sesame Street: Anna Kendrick & Elmo — Absorb

hoặc
продолжительность: 1:21
Posted on 13 Tháng 11 2018
Mô tả
Sesame Street is an international educational children's TV programme that has been aired since 1969. The word absorb means to take in or soak up. What kinds of things do you think will absorb water?
Từ được đề xuất
to absorb - hấp thụ
to bring - dẩn dắt
find out - đoán ra
fur - áo bằng lông thú
here we go - Bắt đầu nhé!
high five - đập tay
to investigate - dò xét
to mean - nghĩa là
now - tức khắc
show - đưa ra cho xem
soak up - rút nước
a sponge - bọt biển
take in - sự lường gạt
a turn - phiên
wet - ẩm

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип