2:57
Đã đăng 12 Tháng 10 2018
Sexism and the English language

Sexism and the English language

hoặc
продолжительность: 2:57
Posted on 12 Tháng 10 2018
Mô tả
Sexism is rife in language. A woman may be described as “bossy”, while a man is more likely to be “assertive”. The Economist's language expert Lane Greene explores the gender stereotypes used in everyday speech.
Từ được đề xuất
an airhead - đầu máy bay
articulate - côn trùng mình có nhiều khớp
assertive - chắc chắn
to associate - dự vào
to avoid - bãi bỏ
based on - dựa trên
bossy - hách dịch
bubbly - có bọt
a characteristic - đặc sắc
common - chung
to convey - chở
to describe - miêu tả
to determine - đến kỳ
evocative - gọi hồn ma
feisty - hăng hái
figurative - có nhiều tu từ pháp
to gossip - mách lẻo
in other words - nói cách khác
language - cách phát biểu tư tưởng
an offense - mích lòng
percent of the time - phần trăm thời gian
shade - vong linh
a stereotype - bản in đúc
that is why - đó là lý do tại sao
vivacious - lanh lẹ
work of fiction - tác phẩm của trí tưởng tượng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English