2:15
Đã đăng 5 Tháng 3 2017
William Shakespeare’s Idioms
(part 19)

William Shakespeare’s Idioms
(part 19)

hoặc
продолжительность: 2:15
Posted on 5 Tháng 3 2017
Mô tả
As you know, William Shakespeare enriched the English language, adding to it not only new words but also many new expressions. In this series of videos, you will learn some of the idioms that appeared in the language thanks to Shakespeare, and this time you will get to know the phrase "(as) dead as a doornail".
Từ được đề xuất
to bang - báng
be on the run - chạy trốn
broken - đả bể
character - con chữ dùng để in
come out - mới ra đời
danger - mối hiểm nghèo
dead as a doornail - chết như một doornail
an enemy - bên địch
except - bác ra
fear - lo ngại
to fix - đặt vào
herb - cỏ
to hide - che
to hit - đánh
in fact - trong thực tế
perfect - hòa âm
to pray - xin
properly - riêng
proud - kiêu căng
a rebel - người làm loạn
a scene - bối cảnh
to threaten - dọa nạt
weak - yếu
well done - xong rồi
whilst - trong khi

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип