3:36
Đã đăng 1 Tháng 10 2014
Shrek — Farewell

Shrek — Farewell

hoặc
продолжительность: 3:36
Posted on 1 Tháng 10 2014
Mô tả
As a result of misunderstanding, Shrek gives Princess Fiona to Lord Farquaad and sets off back home.
рубрики:
Shrek
Từ được đề xuất
to agree - bằng lòng
annoying - chọc tức
anxious - không yên
a band - băng
a beast - cầm thú
a bride - vị hôn thê
a caterer - người cung cấp
a deed - chứng thư
fair - vô tư
a farewell - từ giả
flawless - hoàn toàn
to follow - theo
a groom - đầy tớ
hideous - ghê tởm
a pal - bạn
pathetic - cảm động
a plan - địa đồ
radiant - bức xạ
to startle - làm giựt mình
ugly - khó chịu
useless - vơ ích
wed - đám cưới

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English