0:46
Đã đăng 26 Tháng 1 2016
Dialogue about Landmarks

Dialogue about Landmarks

hoặc
продолжительность: 0:46
Posted on 26 Tháng 1 2016
Mô tả
A simple dialogue about local sights. You will for sure find something that is worth taking note!
Từ được đề xuất
beautiful - đẹp
a canyon - hẻm núi
cloudy - âm u
cool - mát mẻ
a documentary - có tính cách tài liệu
exactly - chính xác
a landmark - dấu đánh để làm chứng
liberty - quyền đi lại
a mount - chân dâng
not much - không nhiều
of course - của tòa án
sightseeing - sự nhìn thấy
someday - một ngày nào đó
a statue - tượng
very much - rất nhiều
to watch - coi chừng
yesterday - hôm qua

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип