5:19
Đã đăng 11 Tháng 10 2018
Some and Any – 3 rules you need to know
(part 2)

Some and Any – 3 rules you need to know
(part 2)

hoặc
продолжительность: 5:19
Posted on 11 Tháng 10 2018
Mô tả
Some and Any - do you know how to use these words with countable and uncountable nouns? In this video you'll learn three important grammar rules that will help you get them right. You'll also learn how we make lentil soup!
рубрики:
Simple English
Từ được đề xuất
amount - hiệu quả
elementary - tiểu học
exact - chính xác
hungry - đói
it is time - đó là thời gian
limited - có hạn
to matter - có quan hệ
negative - âm bản
an offer - cung hiến
one by one - từng cái một
positive - chắc chắn
a request - sự được ưa thích
similar - như nhau
special - đặc biệt
starting point - điểm khởi đầu
stock - báng súng
useful - có ích
vague - không rỏ ràng
will do - sẽ làm

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип