1:29
Đã đăng 26 Tháng 5 2016
‘Slow’ song

‘Slow’ song

hoặc
продолжительность: 1:29
Posted on 26 Tháng 5 2016
Mô tả
Some things are better to be done slowly! The wonders of slowcoaching is exactly what this song is about.
Từ được đề xuất
below - dưới
to grow - đâm mộng
a leaf - cánh cửa
oak tree - cây sồi
quite - cũng ngần ấy
to slither - trợt
a sloth - tánh biếng nhác
slow - chậm
slowly - thong thả
a snail - ốc bưu
some things - một số điều
sometimes - đôi khi
take things easy - làm mọi thứ dễ dàng
to travel - đi du hàng
a turtle - đồi mồi
way to go - con đường để đi