2:30
Đã đăng 3 Tháng 6 2016
Star Trek Beyond
(Trailer)

Star Trek Beyond
(Trailer)

hoặc
продолжительность: 2:30
опубликовано 3 Tháng 6 2016
Mô tả
The events described in this film will take place 2 years after the start of the five-year mission. The crew of Enterprise, led by Captain James T. Kirk, is attacked by a strong and dangerous group of unknown aliens who destroy the ship, leaving the crew empty-handed on a new unknown planet.
рубрики:
Trailer
Từ được đề xuất
to abandon - bỏ
to believe - tin
to board - nuôi
a captain - đại úy
count on - đếm vào
a crew - ban
fear - lo ngại
head back - chận đường rút lui
hold on to - giữ cho
humanity - loài người
illogical - bất hợp lý
to join - buộc
keep alive - cố sống đi
to kill - đánh chết
leave behind - bỏ quên lại
live up to - sống theo
mercy - độ lượng
on a dare - trên một dám
pardon me - tha thứ cho tôi
a ship - tàu
space - không gian
to spend - tiêu
strength - sức mạnh
the last thing - điều cuối cùng
uncommon - hiếm có
to underestimate - đánh giá quá thấp
unity - đồng ý
vastness - tính minh mông
weakness - bạc nhược
to wonder - điều kỳ diệu