5:47
Đã đăng 21 Tháng 10 2015
The Mystery of the Mummy
(part 3)

The Mystery of the Mummy
(part 3)

hoặc
продолжительность: 5:47
Posted on 21 Tháng 10 2015
Mô tả
A mysterious creature visited the mayor's house at night. Jack Stark visited the scene and he had some ideas.
Từ được đề xuất
an article - bất định
awful - trang nghiêm
to close - chận đường
to construct - cất lên
a criminal - đại hình sự
dark - ảm đạm
to discover - để thấy
a dream - chiêm bao
expensive - đắt
extraordinary - bất thường
frightening - ghê sợ
a ghost - ma
horrible - ghê sợ
a horror - điều ghê sợ
an immortality - tính bất tử
newspaper - báo
a project - điều dự định
a proof - bản in thử
to receive - chứa vật gì
a reporter - người tường trình
to represent - chú ý
splendid - đẹp đẻ
to visit - sự đi thăm

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип