Storm Stella

bộ sưu tập: Thời tiết
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 3 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 42 giây.
Mô tả
Snowfall Stella affected the eastern part of the United States, paralyzing car, rail and air traffic in several states. In a number of areas, the work of administrative and educational institutions has also been suspended.
Từ được đề xuất
to accumulate - chồng chất
batten down the hatches - batten xuống các hầm
a blizzard - bão tuyết
to cause - xui nên
a chancellor - quan chưởng ấn
a crash - cuộc sụp đổ
degree - âm trình
to delay - chậm trể
to deploy - chuyển quân
due - đáng
to expect - chờ đợi
a forecast - sự báo trước
go into action - hành động
in recent memory - trong bộ nhớ gần đây
to involve - liên quan
to issue - vấn đề
multiple - bội
an officer - công chức
to prepare - chuẩn bị
take lightly - lấy nhẹ
therefore - vì lẻ ấy
a warning - lời báo trước
weather service - thời tiết dịch vụ