The surprising link between stress and memory

bộ sưu tập: Ted-Ed
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 3 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 23 giây.
Mô tả
You spend weeks studying for an important test. On the big day, you wait nervously as your teacher hands it out. You’re working your way through, when you’re asked to define "ataraxia." You know you’ve seen the word before, but your mind goes blank. What just happened? Elizabeth Cox details the complex relationship between stress and memory.
Từ được đề xuất
ability - khả năng
acquisition - sự thâu được
anxiety - lo ngại
come in handy - có ích
complex - khó hiểu
condition - địa vị
connection - liên quan
to counteract - chống lại
critical - bình luận
to damage - làm hư hại
drop off - thả ra
to emphasize - cương quyết
to encounter - đụng độ
environment - cảnh chung quanh
even though - nghỉ giống nhau
gradually - dần dần
hand out - trao
impact - sự chạm
inhibition - cản trở
likely - chổ tốt nhứt
moderate - thuộc về tiết chế
performance - buổi diễn
to prompt - gợi
reasoning - kết luận
relationship - quan hệ thân tộc
to release - miển trừ
response - bài thánh ca trong lê mi sa
sensitive - thuộc về cãm giác
sensory - cảm giác
short-term - hồ sơ ngắn
similar - như nhau
a step - bệ để dựng cột buồm
to strengthen - làm cho kiên cố
threat - sự hăm dọa
unfortunate - không may
vicious cycle - vòng luẩn quẩn