The main obstacle on the way to success

bộ sưu tập: Động lực
Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 10 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 58 giây.
Mô tả
One can imagine lots of reasons that prevent a person from becoming successful, but the main one is fear.
Từ được đề xuất
to accept - bằng lòng
along the way - dọc đường
beautiful - đẹp
blow out of the water - thổi ra khỏi nước
a boat - thuyền
to box - bỏ vào hộp
close - âm điệu
to compromise - làm nguy cho
corny - xưa
to create - gây nên
to cry - kêu
to discourage - chán nản
everywhere - khắp nơi
experience - có nhiều kinh nghiệm
a failing - đánh rớt
faith - chân thành
fear - lo ngại
fierce - hung tợn
to follow - theo
freedom - sự tự do
get off - thoát khỏi
glass - ly
go away - Cút đi!
a goal - gôn
in tears - trong nước mắt
to invent - bày ra
knock out - đánh cho chết hẳn
look forward to - trông mong
a miracle - chuyện kỳ dị
no matter what - không có vấn đề gì
to pass - qua
passionate - dể giận
pressure - áp lực
proud of - tự hào về
punch - cây giùi
to quit - ly khai
to reach - đưa ra
to represent - chú ý
to respond - chịu trách nhiệm
rough - thô
to scrap - bỏ
take the risk - chấp nhận rủi ro
to throw - quăng
a vine - cây nho