0:49
Đã đăng 21 Tháng 10 2015
Supercell

Supercell

hoặc
продолжительность: 0:49
Posted on 21 Tháng 10 2015
Mô tả
Supercell is what meteorology classifies as thunderstorms characterised by the presence of a mesocyclone. These rotating storms can be up to 10 kilometres in height.
Từ được đề xuất
awe-inspiring - đầy cảm hứng
baseball - dã cầu
building - đóng tàu
captured - bắt
chaser - đồ để bắt đinh ốc
to destroy - phá hoại
destructive - phá hoại
destructive power - sức mạnh hủy diệt
a diameter - đường kính
easily - dể dãi
extraordinary - bất thường
footage - chiều dài
for hours - hàng giờ
a formation - hệ thống
hailstones - cục mưa đá
in this case - trong trường hợp này
massive - dềnh dàng
phenomenally - phi thường
potentially - có khả năng
powerful - ảnh hưởng
to produce - chế tạo
a reminder - người nhắc lại
rotating - quay
a sight - đường nhắm
a storm - mưa giông
a supercell - supercell
a thunderstorm - dông
a timelapse - timelapse
tornado - bảo tố
a tree - cây
to uproot - bứng rể
to upturn - sự cày lật đất lên
wind - hơi

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English