0:34
Đã đăng 16 Tháng 3 2017
Dialogue about Taxi

Dialogue about Taxi

hoặc
продолжительность: 0:34
Posted on 16 Tháng 3 2017
Mô tả
Lucy is late for the train, so she decides to go by taxi. How to ask how much time the trip will take? And how much will it cost? And is it worth it to go by taxi?
Từ được đề xuất
a little - chút ít
be late - trễ
free - độc lập
good morning - chào buổi sáng
hard - siêng năng
how long - bao lâu
how much - bao nhiêu
in a hurry - đang vội
luggage - hành lý
on foot - bằng chân
a suitcase - va li
a taxi - taxi
thank you - cảm ơn bạn
would like - muốn
wow - chó tru

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English