2:18
Đã đăng 7 Tháng 12 2017
Earworms
(part one)

Earworms
(part one)

hoặc
продолжительность: 2:18
Posted on 7 Tháng 12 2017
Mô tả
Have you ever been waiting in line at the grocery store, innocently perusing the magazine rack, when a song pops into your head? Not the whole song, but a fragment of it that plays and replays until you find yourself unloading the vegetables in time to the beat? If you are familiar with that, this video is exactly for you.
Từ được đề xuất
at least - ít nhứt
a beat - khu vực
contemporary - bạn đồng nghiệp
an earworm - giun kim
get stuck - bị kẹt
get stuck in a loop - bị kẹt trong vòng lặp
grocery store - cửa hàng tạp hóa
involuntary - không tự nguyện
perhaps - có lẻ
perspective - theo cách phối cảnh
to plague - làm phiền
a quarter - phương
quite - cũng ngần ấy
recently - mới đây
a record - dĩa hát
to require - cần dùng
to sizzle - kêu rỉ rỉ
tend to - có khuynh hướng
the same thing - giống nhau cả thôi
traffic light - đèn đường
a trigger - cái bấm có lò xo
visual - thuộc về thị giác
wait in line - chờ đợi trong dòng
whole - bình an vô sự