3:33
Đã đăng 12 Tháng 9 2014
Visiting Iron Man
(The Avengers)

Visiting Iron Man
(The Avengers)

hoặc
продолжительность: 3:33
Posted on 12 Tháng 9 2014
Mô tả
"The Avengers" is a film about the superheroes directed by Joss Whedon. In this scene, the agent from the organization S.H.I.E.L.D. came to Tony Stark to ask him for help.
рубрики:
Avengers
Từ được đề xuất
an avenger - người trả thù
a baby - em bé
to breach - phá lủng
a bunk - giường ngủ trên xe lữa
a cellist - người chơi vi ô lông xen
a credit - ảnh hưởng
a decoy - cò mồi
to drop - rơi
to hold - cầm
homework - bài học sinh làm ở nhà
to insist - cố nài
to involve - liên quan
a lease - giao kèo
to obsess - ám ảnh
to override - bắt làm việc quá độ
to qualify - coi là
to reach - đưa ra
to scrap - bỏ
security - nơi an ninh
to shake - lung lay
snafu - snafu
steady - chắc chắn
subtle - để thoái thác
teeming - đông người
to trade - buôn bán
volatile - bay hơi

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип