3:2
Đã đăng 18 Tháng 9 2014
Superheroes counsel
(The Avengers)

Superheroes counsel
(The Avengers)

hoặc
продолжительность: 3:2
Posted on 18 Tháng 9 2014
Mô tả
"The Avengers" is a film about superheroes that stand against evil.
рубрики:
Avengers
Từ được đề xuất
adopted - con nuôi
along - không thân nhân
awful - trang nghiêm
to collapse - đổ
an extraction - chổ xuất thân
to focus - chỉnh hình cho đúng
jib - lẩn tránh
to lead - bọc chì
onto - trên
to pick - xoi
a play - cách chuyển vận
a reference - sự hỏi lại
sharp - khôn ngoan
to smell - cảm thấy
a spell - phiên
a stick - cán dù
to suspect - nghi ngờ
a swing - cái xích đu
to track - theo dấu
to turn - xoay
unparalleled - chưa từng nghe thấy
to win - được thắng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип