2:34
Đã đăng 21 Tháng 9 2014
You’re a spy, not a soldier
(The Avengers)

You’re a spy, not a soldier
(The Avengers)

hoặc
продолжительность: 2:34
Posted on 21 Tháng 9 2014
Mô tả
A scene from the movie "The Avengers", in which Natasha talks with Clint, who has fallen under the magical influence of Loki.
рубрики:
Avengers
Từ được đề xuất
to compromise - làm nguy cho
a ledger - cây đàn ngang của cái giàn
a red - màu đỏ
to stuff - đút vào
whoever - bất cứ ai
a window - cửa sổ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English