They’ll come back
(The Avengers)

bộ sưu tập: Avengers
Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 4 giây.
Mô tả
The final scene of the film "The Avengers".
Từ được đề xuất
to argue - biện hộ
currently - hiện tại
to earn - ăn
extremely - trường hợp đặc biệt
loose - dản ra
a reach - sự buồn mữa
separate - không dính mhau
a statement - bản báo cáo
to track - theo dấu
whereabouts - chổ của vật gì