Refuge
(The Blind Side)

bộ sưu tập: The Blind Side
Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 9 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 5 Phút. 18 giây.
Mô tả
SJ's parents met Big Mike on his way home and invited him to stay overnight.
Từ được đề xuất
be about to - sắp sửa
a bias - dự kiến
a box - rương
come on - đi tới
cute - tinh khôn
to dare - dám
a dork - dork
a feather - lông chim
get way - có được cách
guest - ký sinh trùng
a headdress - mũ
to laugh - cười
make room - dọn phòng
to pretend - giả cách
a quesadilla - quesadilla
a row - cuộc cải nhau
to ruffle - kheo khoang
Sleep tight - Ngủ ngon
to steal - ăn cắp
to suppose - giả sử
turn around - quay lại
upstairs - lên lầu