5:10
Đã đăng 12 Tháng 8 2015
Social revolution

Social revolution

hoặc
продолжительность: 5:10
Posted on 12 Tháng 8 2015
Mô tả
"Here is a thought for you. What is the greatest computer? MAC? PC? How about the huge mainframe computers they have at NASA? No. You see up here. In our heads. This is the greatest computer."
Từ được đề xuất
charged - mang
data - dử kiện
a disruption - phân chia
an emotion - cảm kích
an empathy - sự đồng cảm
to evolve - giải bày
feeling - cãm giác
a firewall - cháy trên tường
forward - chuyển
huge - to
an interference - sự cản trợ
intimate - uyên thâm
to magnify - làm tiếng nói to thêm
pure - trong
a rift - chổ sáng trong sương mù
to share - chia
unimaginable - không tưởng được
to urge - khuyến khích

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English