5 Time Idioms

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 2 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 21 giây.
Mô tả
In this lesson, a teacher of engvid, John, will present us 5 idioms that are somehow related to time.
Từ được đề xuất
to bump - đụng
a co-worker - đồng nghiệp
crack - cái cú vào đầu
a dawn - buổi đầu
eventually - sau cùng
expression - cách biểu lộ
extremely - trường hợp đặc biệt
infrequently - không thường xuyen
moon - mặt trăng
occasionally - thỉnh thoảng
productive - phì nhiêu
rarely - hiếm
a rod - roi
to suppose - giả sử