Anh có một tài năng
(Titanic)

bộ sưu tập: Titanic
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 1 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 5 Phút. 6 giây.
Từ được đề xuất
an affair - công việc
annoying - chọc tức
a boat - thuyền
conversation - cuộc nói chuyện
a deck - bản
a discretion - sự nhận thức
exquisite - dữ dội
a folk - dân tộc
an inertia - chậm chạp
kin - bà con độc thân
to light - cháy
misery - người bủn xỉn
moth-eaten - bị nhậy ăn
powerless - không có quyền hạn
presumptuous - xấc láo
to reckon - xem
rude - thô sơ
a tumbleweed - tumbleweed
uncouth - quê mùa
weather - khí hậu