1:28
Đã đăng 16 Tháng 9 2014
Teenage Mutant Ninja Turtles: April O’Neil Reporting

Teenage Mutant Ninja Turtles: April O’Neil Reporting

hoặc
продолжительность: 1:28
Posted on 16 Tháng 9 2014
Mô tả
"Teenage Mutant Ninja Turtles" is a popular American animated television series. In this fragment, you are going to watch April O'Neil's report, in which she will talk about a crime that is unusual for their city.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
an accelerator - bàn đạp ga xe hơi
an assassin - kẻ ám sát
baffling - làm ngã lòng
a burglar - ăn trộm
crime - tội ác
to develop - biểu lộ
a dweller - người ở
equipment - khí cụ cần dùng
a flux - tuôn ra
goods - của sải
an incision - dấu khắc
an indicator - người bày tỏ
parabolic - dùng thí dụ
a polarity - tính phân cực
reverse - đảo ngược
robbery - sự ăn cắp

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English