2:4
Đã đăng 25 Tháng 9 2014
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Story Continues

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Story Continues

hoặc
продолжительность: 2:4
Posted on 25 Tháng 9 2014
Mô tả
In this video, you will see the follow-up of Ninja Turtles' story.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
an adversary - kẻ thù
a bowl - bát
to cause - xui nên
to commit - giao thác
to consider - đắn đo
to crawl - bò
current - hiện tại
to disarm - giải giới
to drop - rơi
an event - biến cố
to force - bắt buộc
a freak - hành vi ngông cuồng
nickname - đặt tên riêng cho người nào
a pal - bạn
recently - mới đây
robbery - sự ăn cắp
a turn - phiên
unmatched - không thể sánh được
a ward - coi chừng
to whirl - làm cuốn
to withstand - chống cự

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип