1:20
Đã đăng 1 Tháng 10 2015
Teenage Mutant Ninja Turtles: Following the Trail of a Giant Plant

Teenage Mutant Ninja Turtles: Following the Trail of a Giant Plant

hoặc
продолжительность: 1:20
Posted on 1 Tháng 10 2015
Mô tả
The Turtles went down to sewers to follow the extraterrestrial flower.
рубрики:
Ninja Rùa
Từ được đề xuất
by now - bây giờ
call up - mời
a corridor - hành lang
to disappear - biến mất
engraved - chạm
a fertilizer - đất màu mở
to glom - glom
go down - xuống
a goo - goo
to grow - đâm mộng
an invitation - lời mời
journey - chặng đường đi
a master - chủ
of course - của tòa án
secret - bí mật
to start - bắt đầu
terrible - ghê sợ
a trail - tia
to wait - đợi
a weapon - binh khí
weird - kỳ dị
wise - khôn ngoan
yoo-hoo - yoo-hoo

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English