3:11
Đã đăng 31 Tháng 12 2015
Train — Merry Christmas Everybody

Train — Merry Christmas Everybody

hoặc
продолжительность: 3:11
Posted on 31 Tháng 12 2015
Mô tả
Train is an American rock band formed in San Francisco, California, in 1994.
Từ được đề xuất
to arrive - xảy đến
a ball - banh
to begin - bắt đầu
a fairy - chuyện khó tin
to fall - ngã
future - tương lai
a granny - bà già
hang up - móc lên
have fun - chúc vui vẻ
have something to spare - có thứ gì đó để rảnh
a hillside - dốc đồi
to hope - mong
inside - ở trong
to kiss - hôn
to land - bắt xuống đất
Merry Christmas - Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ!
reindeer - tuần lộc
rest - chổ tạm trú
to ride - đi chơi
to slay - ám sát
a sleigh - xe chở đồ chạy trên tuyết
snow - tuyết
sober - có điều độ
a song - bài hát
a stocking - vớ
turn up - lật ngữa
to wait - đợi

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English