5:4
Đã đăng 24 Tháng 12 2015
How To Train Your Dragon: Astrid and the Dragon

How To Train Your Dragon: Astrid and the Dragon

hoặc
продолжительность: 5:4
Posted on 24 Tháng 12 2015
Mô tả
Astrid finds out about Hiccup's dragon. At first, the acquaintance goes not so well though.
Từ được đề xuất
to admit - nhận vào
amazing - kinh ngạc
be afraid - e sợ
be through - được thông qua
chance - cơ hội
to drag - bày lộn xộn
especially - riêng đặc biệt
everything else - mọi thứ khác
to explain - giải thích
forever - mãi mãi
gently - cẩn thận
get down - xuống
get off - thoát khỏi
a ghost - ma
go on - đi thẳng
it looks like - nó có vẻ như
a lie - bịa chuyện
pack up - đóng gói
to show - đưa ra cho xem
Thank you for nothing - Cảm ơn bạn vì không có gì
to train - đào luyện
useless - vơ ích
vacation - hưu thẩm
you see - bạn thấy
  • Sinh Viên TV
    Sinh Viên TV
    It's good for me