3:49
Đã đăng 4 Tháng 3 2016
Types of English

Types of English

hoặc
продолжительность: 3:49
Posted on 4 Tháng 3 2016
Mô tả
Meet Hugh! The first native conducting video lessons on Puzzle English. This video will focus on accents and their role in language learning. Hugh will also talk about several typical mistakes that he noticed his Russian students made.
Từ được đề xuất
an accent - giọng
to answer - bảo đảm
be based on - được dựa trên
boring - bực dọc
confidence - chuyện bí mật
to continue - kéo dài
to develop - biểu lộ
focus - nhắm cho đúng
to force - bắt buộc
to happen - đến
an individual - cá nhân
to introduce - cho vào
mate - phu thê
to meet - đi đón
a mistake - điều sai
a preposition - giới từ
a psychologist - nhà tâm lý học
skill - kỳ xảo
tell the difference - nói sự khác biệt
thankfully - may mắn
to throw - quăng
type - khuôn
to understand - hiểu
variety - bác chủng
wait a minute - đợi tí