The UK and Great Britain

bộ sưu tập: Nghiên cứu khu vực
Сложность:
Đã đăng 6 Tháng 3 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 12 giây.
Mô tả
Do you know the difference between the United Kingdom and Great Britain? Yes, yes, they are different. We suggest you to watch the short video from which you will learn all the details.
Từ được đề xuất
a bit - chổ kẹp
to complicate - làm phiền phức
exactly - chính xác
island - Đảo
a nation - chung lịch sử
northern - phương bắc
a parliament - nghị viện
a queen - hoàng hậu
Scottish - thuộc về nước tô Cách lan
a stupid - người ngu đần
term - điều khoản