Validation
(part 2)

bộ sưu tập: Xác nhận, Phim ngắn
Сложность:
Đã đăng 15 Tháng 4 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 6 Phút. 3 giây.
Mô tả
"Validation" is an American short film about a parking attendant, who provides the customers with free parking and pays free compliments.
Từ được đề xuất
to accept - bằng lòng
to allow - chuẫn hứa
amazing - kinh ngạc
to appreciate - biết rỏ
to bet - cuộc đánh cá
a couple - dây buộc liền
despite - khinh rẻ
equipment - khí cụ cần dùng
gorgeous - đẹp đẻ
a jury - ban bồi thẩm
to match - bì với
to shoot - bắn súng
sincere - thành thật
vacation - hưu thẩm
to validate - làm cho có giá trị