6:3
Đã đăng 15 Tháng 4 2013
Validation
(part 2)

Validation
(part 2)

hoặc
продолжительность: 6:3
Posted on 15 Tháng 4 2013
Mô tả
"Validation" is an American short film about a parking attendant, who provides the customers with free parking and pays free compliments.
рубрики:
Xác nhận, Phim ngắn
Từ được đề xuất
to accept - bằng lòng
to allow - chuẫn hứa
amazing - kinh ngạc
to appreciate - biết rỏ
to bet - cuộc đánh cá
a couple - dây buộc liền
despite - khinh rẻ
equipment - khí cụ cần dùng
gorgeous - đẹp đẻ
a jury - ban bồi thẩm
to match - bì với
to shoot - bắn súng
sincere - thành thật
vacation - hưu thẩm
to validate - làm cho có giá trị

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English