2:17
Đã đăng 27 Tháng 3 2016
Wedding in Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

Wedding in Barcelona
(Vicky Cristina Barcelona)

hoặc
продолжительность: 2:17
Posted on 27 Tháng 3 2016
Mô tả
The girls can not fall asleep, and Vicki receives an unexpected phone call.
рубрики:
Vicky Cristina Barcelona
Từ được đề xuất
all over again - tất cả hơn một lần nữa
anyway - dầu thế nào đi nửa
bowl over - bát hơn
check this out - kiểm tra điều này
city hall - tòa thị chính
detail - bày tỏ
an embassy - tòa đại sứ
excited - bị kích thích
fall asleep - ngũ gục
get married - đám cưới với ai
have a blowout - có một blowout
huge - to
memory - kỷ niệm
to promise - báo trước
reluctant - không ưa
romantic - hoang đường
a spot - nơi
surprise - sự kinh ngạc
trouble - điều lo lắng
wake up - hoạt động lại