If awful customers were supervillains

bộ sưu tập: Tình huống đời sống
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 7 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 8 giây.
Mô tả
This is a humorous video about what would happen if cafe and restaurant visitors were not just dissatisfied, nitpicking clients, but were real film villains.
Từ được đề xuất
to base - căn cứ vào
a beverage - đồ uống
bottomless - không đáy
a customer - khách hàng
a discount - bớt giá
free of charge - miễn phí
generous - độ lượng
to hurry - bước mau
it's safe to say - thật an toàn để nói
juicy - hay
justice has been served - công lý đã được phục vụ
kale - cải bắp lá quăn
to offer - biếu
overall - cọng chung
personal touch - liên lạc cá nhân
precious - quí
preference - quyền ưu tiên
a receipt - biên lai
to receive - chứa vật gì
to redeem - chuộc lại
to satisfy - nghe theo
a shrimp - tôm
splendid - đẹp đẻ
a tip - chót cây
traffic - lưu lượng dữ liệu
trouble - điều lo lắng
a waitress - nữ chiêu đải viên
we'll see about that - chúng ta sẽ thấy về điều đó
weakness - bạc nhược