3:6
Đã đăng 17 Tháng 3 2013
Invention of the battery
(part one)

Invention of the battery
(part one)

hoặc
продолжительность: 3:6
Posted on 17 Tháng 3 2013
Mô tả
This is a funny video about the invention of a battery and about how it works, made by students of the University of Massachusetts. The central characters are Alessandro Volta and Luigi Galvani, the famous Italian physicists.
Từ được đề xuất
to behold - chứng kiến
copper - cảnh sát viên
a current - dòng
discovery - khám phá
to dissect - giải phẩu
equipment - khí cụ cần dùng
to evoke - cầu hồn
to expect - chờ đợi
a flashlight - bóng đèn
invention - sự bày ra
magnificent - đẹp đẽ
to misunderstand - hiểu không rỏ
to power - năng
to receive - chứa vật gì
to reside - cư trú tại
a source - nguyên nhân
tissue - tổ chức
a tool - đồ nghề
a triumph - cuộc khải hoàn
zinc - kẽm

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English